Privacybeleid

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Erik de Graaf jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

 

Erik de Graaf respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website: www.erikdegraaf.com de website van Erik de Graaf

 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Erik de Graaf. Wees je er dus van bewust dat Erik de Graaf niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele andere organisaties op de website van www.erikdegraaf.com

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Erik de Graaf/Microcement-Secrets. jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl.

 

Definities

  1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  3. Verantwoordelijke: Erik de Graaf, Chocoladeweg 6, 1381DA, Weesp info@erikdegaaf.com;
  4. Website: de website onder www.erikdegraaf.com

 

  1. Algemeen

1.1 In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke]de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

 

  1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke.

2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:

2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met hallo@microcement-secrets.nl

 

  1. Doorgifte aan derden

3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

3.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

  1. Cookies

4.1 Verantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

 

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op contact@erik@degraaf.com

5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@erikdegraaf.com

 

6 Bewaartermijn

6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 3 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

7 Beveiliging

7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het opslaan van de persoonsgegevens in een beveiligde softwaresysteem.

 

8 Wijzigingen in het Privacy beleid

8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Het huidige Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2023.